Dark fortnight: meditate upon 16 holy names:

Rate this item
(1 Vote)

om vasudevaya namah,
om keshavaya namah,
om narayanah namah,
om madhavaya namah,
om sankarshanaya namah,
om govindaya namah,
om vaishnave namah,
om madhusudanaya namah,
om pradyumnaya namah,
om trivikramaya namah,
om vamanaya namah,
om sridharaya namah,
om aniruddhaya namah,
om hrishikeshaya namah,
om padmanabhaya namah,
om damodarayah namah.