Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha

Rate this item
(0 votes)

Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha [Repeat in different tones]
 
Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha
Parvathi nandana Sharanam Ganesha
shankra thanaya Sharanam Ganesha
Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha

subhramanya sahodhara Sharanam Ganesha
ayyappa sahodhara Sharanam Ganesha
Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha

and it can be continued with many names of Ganesha like...

name (Ganesha) Sharanam Ganesha
name (Ganesha) Sharanam Ganesha
Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha