You cannot believe in God until you believe in yourself.
- Swami Vivekananda

Ekadasi Morning Meditation on the Lord

Lotus Feet: Om Damodaraya Namah
Thighs: Om Madhavaya Namah
Private Parts: Om Kamapataye Namah
Hips: Om Vamanaya Namah
Navel: Om Padmanabhaya Namah
Stomach: Om Vishvamutaye Namah
Heart: Om Jnanagamyaya Namah
Throat: Om Srikanthaya Namah
Arms: Om Sahasrabahave Namah
Lotus Eyes: Om Paramayogine Namah
Forehead: Om Urugayai Namah
Nose: Om Narakeshvaraya Namah
Hair: Om Sarvakamadaya Namah
Head: Om Sahasrashirshaya Namah

Add comment


Security code
Refresh

Share |